Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via onze webwinkel zijn geplaatst door consumenten of door handelaren.

Onder consument wordt verstaan natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Onder handelaar wordt verstaan: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of degene die ten behoeve van hem handelt

Deze voorwaarden gelden ook voor handelaren in toekomstige commerciële relaties behoudens de noodzaak een formele voorafgaande verklaring daarvan te doen. Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk door ons is goedgekeurd, kunnen we niet de contractuele geldigheid van tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden die door een ondernemer worden gebruikt accepteren.

De verkoper biedt hoofdzakelijk meubelen en woonaccessoires van allerlei aard voor privégebruik aan via de online winkel op de website www.delife.eu.

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijkeeisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. Contractuele partners, het sluiten van de overeenkomst

De koopovereenkomst komt tot stand met DELIFE GmbH.

Door de presentatie van de producten in de online-shop doen wij een bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst met betrekking tot deze artikelen. U kunt de producten eerst vrijblijvend in het winkelmandje leggen en te allen tijde uw keuzes vóór het plaatsen van uw bindende bestelling corrigeren, door gebruikmaking van de in het bestelproces aangeboden en toegelichte correctiemogelijkheden. De overeenkomst komt tot stand door het aanklikken van de bestelknop. Het aanklikken van de bestelknop houdt een aanvaarding in van het aanbod inzake de goederen in het winkelmandje. Onmiddellijk na de verzending van de bestelling ontvangt u nogmaals per e-mail een bevestiging.

3. Taal van de overeenkomst en opslag van de tekst van de overeenkomst

De beschikbare taal (talen) voor het sluiten van de overeenkomst is/zijn: Duits, Frans, Nederlands.

Wij slaan de tekst van de overeenkomst op en zenden u per e-mail de gegevens van de bestelling en onze algemene voorwaarden. Uw vorige bestellingen kunt u om veiligheidsredenen niet meer online inzien.

4. Leveringsvoorwaarden

Naast de aangegeven productprijzen zijn er nog de verzendkosten. Meer informatie over de verzendkosten vindt u in de aanbiedingen.

U hebt principieel de mogelijkheid om de goederen af te halen bij DELIFE GmbH, Ehrlicherstraße 19, 96237 Ebersdorf, Duitsland, tijdens de volgende openingsuren: 2 Werkdagen (08:00 - 16:00 Uhr)

Wij leveren niet aan een postbusadres.

Een levering door een expeditiebedrijf geschiedt op het opgegeven leveringsadres aan de stoeprand.

5. Betaling

In onze shop zijn in principe de volgende betalingswijzen beschikbaar:

Vooruitbetaling
Als u vooruitbetaling selecteert, noemen wij u onze bankgegevens in een aparte e-mail en zullen de goederen na ontvangst van de betaling leveren.

Creditcard
Met het plaatsen van de bestelling stuurt u ons tegelijkertijd uw creditcardgegevens. Nadat u zich als rechtmatige kaarthouder hebt gelegitimeerd, vragen wij direct na de bestelling de uitgevende instelling van uw creditcard om uitvoering van de betalingstransactie. De betalingstransactie wordt door de uitgevende instelling van de creditcard automatisch uitgevoerd en uw kaart wordt gedebiteerd.

Klarna PayNow automatische incasso
Na een succesvolle adres- en kredietwaardigheidscontrole tijdens het bestelproces geeft u een SEPA-incassomachtiging af aan de online aanbieder Klarna wanneer u uw bestelling indient. Klarna zal u informeren over de datum van de debitering (zogenaamde prenotificatie). Na indiening van de machtiging voor automatische incasso vraagt Klarna uw bank om de betalingstransactie te initiëren. De betalingstransactie wordt automatisch uitgevoerd en uw rekening wordt gedebiteerd. De rekening wordt gedebiteerd nadat de goederen zijn verzonden. Voor de betalingstransactie via Klarna gelden - naast onze algemene voorwaarden - de algemene voorwaarden en het privacybeleid van Klarna. U ontvangt nadere informatie in het bestelproces.

PayPal
Na het plaatsen van de bestelling wordt u doorgestuurd naar de website van de online betaaldienst PayPal. Om het factuurbedrag via Paypal te kunnen betalen moet u daar geregistreerd staan of zich eerst laten registreren, zich dan met uw inloggegevens legitimeren en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. Na het plaatsen van de bestelling in de webwinkel verzoeken we PayPal de betalingstransactie in te leiden.

PayPal Plus
In het kader van de betaaldienst PayPal Plus bieden wij u verschillende betaalmethodes als PayPal services aan. U wordt doorgestuurd naar de website van de online betaaldienst PayPal. Daar kunt u uw betalingsgegevens invoeren, het gebruik van uw gegevens door PayPal en de betalingsopdracht aan PayPal bevestigen.

Als u gekozen heeft om via PayPal te betalen moet u daar, om het factuurbedrag te kunnen betalen, geregistreerd staan of zich eerst laten registreren en zich met uw inloggegevens legitimeren. De betalingstransactie wordt door PayPal direct na bevestiging van de betalingsopdracht automatisch uitgevoerd. Bij de bestelprocedure ontvangt u nadere aanwijzingen.

Als u ervoor heeft gekozen om per creditcard te betalen hoeft u, om het factuurbedrag te kunnen betalen, niet bij PayPal geregistreerd staan. De betalingstransactie wordt direct na bevestiging van de betalingsopdracht en nadat u zich heeft gelegitimeerd als rechtmatig bezitter van de creditcard door de uitgevende instelling van uw kaart op verzoek van PayPal uitgevoerd en uw kaart wordt voor dat bedrag gedebiteerd. Bij de bestelprocedure ontvangt u nadere aanwijzingen.

Automatische incasso via Paypal
Als u heeft gekozen voor de betaalmethode met automatische incasso, hoeft u niet geregistreerd te zijn bij PayPal om het factuurbedrag te kunnen betalen. Door de betalingsopdracht te bevestigen, geeft u PayPal een automatische incasso opdracht. PayPal informeert u over de datum waarop uw rekening wordt gedebiteerd door u een vooraankondiging te sturen. Op vertoon van het automatische incassomandaat onmiddellijk na bevestiging van de betalingsopdracht vraagt PayPal zijn bank om door te gaan met de transactie. De betalingstransactie wordt automatisch uitgevoerd en uw rekening wordt gedebiteerd. Meer informatie is beschikbaar tijdens het bestelproces.

Achteraf betalen met Klarna
In samenwerking met Klarna AB (www.klarna.nl), Sveavägen 46, Stockholm, Zweden, bieden wij u als betalingsoptie het kopen op rekening aan. Houdt u er alstublieft rekening mee, dat Klarna rekeningen alleen mogelijk zijn voor consumenten en dat betaling steeds aan Klarna dient te geschieden. Bij het kopen op rekening met Klarna krijgt u altijd eerst de goederen en heeft u steeds een betalingstermijn van 14 dagen. De volledige Algemene voorwaarden voor het kopen op rekening vindt u hier.

iDEAL
Als u de betaalwijze iDeal kiest, wordt u doorverwezen naar de website van uw bank. Om het factuurbedrag via iDeal te kunnen betalen, moet u beschikken over een Nederlandse online bankrekening die geactiveerd is voor deelname aan iDeal, de nodige legitimatie verstrekken en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. Overige informatie ontvangt u tijdens de bestelling. De betalingstransactie wordt direct daarna uitgevoerd en van uw rekening afgeschreven.

6. Herroepingsrecht

U heeft het wettelijke herroepingsrecht zoals beschreven in de informatie over het herroepingsrecht. Dit geldt ook als u een bedrijf bent.

7. Eigendomsvoorbehoud

Gekochte producten blijven ons eigendom totdat zij volledig zijn betaald. Voor ondernemers geldt aanvullend: Wij behouden ons de eigendom van de producten voor totdat alle vorderingen op basis van de lopende zakelijke relatie zijn voldaan. U mag de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten in de normale loop van uw zakelijke activiteiten gebruiken of doorverkopen; alle uit die doorverkoop voortvloeiende vorderingen worden door u - ongeacht of die onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten door met een ander goed worden verbonden of gemengd - bij voorbaat ten belope van het factuurbedrag aan ons gecedeerd, en die cessie wordt door ons aanvaard. U behoudt het recht om die vorderingen te incasseren, maar wij mogen die vorderingen ook zelf incasseren, indien en voor zover u in gebreke blijft bij de nakoming van uw betalingsverplichtingen.

8. Schade tijdens bezorging

Deze bepaling is van toepassing op consumenten.
Voor consumenten geldt: Indien goederen worden geleverd met zichtbare transportschade, moet u deze schade indien mogelijk onmiddellijk bij de bezorger kenbaar maken en moet u zo snel mogelijk contact met ons opnemen. Indien u niet reclameert of geen contact met ons opneemt, heeft dit geen gevolgen voor uw wettelijke rechten en de afdwinging daarvan, in het bijzonder wat betreft uw wettelijk recht op garantie. Maar u helpt ons dan om onze eigen rechten tegenover de vrachtvervoerder of de transportverzekering te doen gelden.

9. Garanties

De wettelijke garantie is van toepassing. Informatie over eventuele aanvullende garanties en de precieze voorwaarden die van toepassing kunnen zijn, kunt u naast het product vinden of indien van toepassing, op de afzonderlijke informatiepagina’s in de webwinkel.

De presentatie van de goederen op de website van de verkoper vormt geen aanbod in de juridische zin, maar slechts een uitnodiging aan de klant om een aanbod te doen in de juridische zin. De bestelde goederen kunnen door de technische mogelijkheden van presentatie enigszins afwijken van de op het internet gepresenteerde goederen, in het bijzonder kunnen er kleurafwijkingen zijn, voor zover dit redelijk is.

De afmetingen van onze meubels, gestoffeerde meubelen, tapijten en meubilair zijn bij benadering. Toleranties zijn hier onvermijdelijk, zowel in het geval van handmatig als industrieel vervaardigde produkten. Indien de afwijkingen binnen de nationale norm onbeduidend zijn, is er geen sprake van een materieel gebrek. Het is een typisch kenmerk van de goederen.

Klantenservice: Uw vraag wordt binnen één werkdag beantwoord op info@delife.eu. U kunt ons support team bereiken van ma - vr van 08:00 - 17:00 op de hotline: 0049 9562 400. Binnen onze kantooruren, is onze live support ook beschikbaar om uw vragen te beantwoorden via het chat programma.

10. Aansprakelijkheid

Voor vorderingen op grond van schade die door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of onze agenten is veroorzaakt, zijn wij altijd onbeperkt aansprakelijk

  • in geval van schade aan lijf. leven of gezondheid
  • bij opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim
  • Bij gegeven garanties, voor zover overeengekomen
  • voor zover de regelingen van de wet productaansprakelijkheid van toepassing zijn.

Bij schending van essentiële contractuele verplichtingen door lichte nalatigheid van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of wettelijke agenten is het bedrag van de aansprakelijkheid beperkt tot de bij het sluiten van het contract te voorziene schade, waarvan het ontstaan in de regel moet worden voorzien.

12. Geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan, die u hier kunt vinden.

Wij zijn niet verplicht noch bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een geschillencommissie voor consumentenzaken.

13. Slotbepalingen

Voor bedrijven is het Duitse recht van toepassing, met uitzondering van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

Indien u handelaar bent in de zin van het Burgerlijk Wetboek, publiekrechtelijke rechtspersoon of een openbaar lichaam, is de exclusief bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele relaties tussen ons en u, de rechtbank van onze maatschappelijke zetel.

REV014